Årsmøte

ÅRSMØTE

i Lesja Heimrast avholdes 08.04.19 kl. 19.00 på Kafe’n, Lesja.

SAKLISTE:

Sak   1.Godkjenning av innkalling og sakliste.

«     2.Valg av to til å underskrive protokollen sammen med lederen.

«     3. Årsmelding for 2018.

«     4. Årsregnskap for 2018.

”      5.           Forslag til utbetaling av utbytte.

”     6. Valg av 3 styremedlemmer m/varamenn for 2 år.

”     7. Valg av leder for 1 år.

”     8. Valg av 1 medlem i valgkomiteen for 3 år.

”     9. Honorar til styret og revisorer.

ÅRSMELDING

 

Siste årsmøte ble holdt på Kafe’n 12.04.18.

Styret har bestått av

leder               Arild Rolstad                         varamedlem   Ola Rolstad

nestleder         Ola Hareland                          varamedlem   Fredrik Stavheim

styremedlem   Stein Tordhol                                    varamedlem   Trond Utgård

styremedlem   Jan Petter Ølstadløkken        varamedlem   Chatrine Tveita

styremedlem   Lene Fjeld Gilberg               varamedlem    Ola Nørstebø

styremedlem   Thor G. Holager                     varamedlem   Steinar Selsjord

 

På valg er Stein Tordhol, Ola Hareland og Thor G. Holager  m/varamedlemmer.

Valgkomiteen har bestått av: Pål Sylte Stavheim, leder, Konrad Eithun og Øyvind Engen.

Revisorer: Martin Vorkinn og Ola Sønstebø.

 

Styret har i driftsåret hatt 2 styremøter og behandlet 14 saker.

 

REINSJAKTA:

Lesja Heimrast hadde ei fellingskvote på 38(28) dyr i Reinheimen/Breheimen. Av disse ble det felt 26(11) dyr. Fellingsprosent 68,4 (39,3). Fellingsresultatet i Reinheimen/Breheimen for heile Lesja 61,0 (48,6) . Av ei kvote på tilsammen 290 (216). dyr, vart det felt 177 (105) dyr. Totalt for Reinheimen/ Breheimen var det en kvote på 900 (675) dyr. Det ble felt 663 (368) dyr, fellingsprosent på 73,7 (54,52).

Lesja Heimrast hadde ei kvote på 15 (7) dyr på Snøhetta vest. Av disse ble det felt 10 (5) dyr, dvs. 66,66 (71,4) %. Totalkvote for Snøhetta vest i Lesja var på 147 (72) dyr. Det ble felt 74 dyr. Fellingsprosent 50,34 (44,44).

Lesja Heimrast har de senere år solgt sine løyver som jaktpakker.

 

SMÅVILTJAKT:

Småviltjakt blir administrert ved at området er oppdelt i 10 felt som blir leid ut for 3 år om gangen. Høgsetra og Slådalen er leid ut til Lesja/Dovre Fuglehundskole for 5 år ( t.o.m. 2020). Jakttid i felta fra 15.-24.09. Kortsalg på småvilt fra 11.10. – 23.12. Det ble solgt 6 sesong innenbygds, 5 sesong utenbygds og 17 1-,2-og 3- dagers kort (27) kort utenom feltjakta. Ifølge mottatte fellingsrapporter er det skutt 103 (97) ryper. Antall jaktdager 101 (143) Det er skutt 1 orrfugl. Ledige felt er Norderhusvigga, Lyftingsmovigga, Holsethovda og Tverrfjellet. for 3 år. Tall i parentes er resultat fra året før.

 

Styrets forslag til årsmøtet:

Sak 5. FORSLAG TIL UTBETALING AV UTBYTTE.

Styret foreslår at det utbetales kr.1.200.00,- i utbytte.

 

 

Arild Rolstad

Styreleder

 

Det er stengt for kommentarer.